Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 2

Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 2 là ấn bản song ngữ Anh-Việt. Phần tiếng Anh vẫn là New American Standard Version (NASV), và phần tiếng Việt là TKTC 1. 

Mục lục:

Cựu Ước 34- Nahum-Na-hum
01- Genesis-Sáng thế 35- Habakkuk-Ha-ba-cúc                    
02- Exodus-Xuất hành 36- Zephaniah-Sô-phô-ni
03- Leviticus-Lê-vi 37- Haggai-Ai-ghê
04- Numbers-Dân số 38- Zechariah-Xa-cha-ri
05- Deuteronomy-Bài giảng của Môi-se 39- Malachi-Ma-la-chi
06- Joshua-Giô-suê Tân Ước
07- Judges-Các phán quan 01- Matthew-Ma-thi-ơ
08- Ruth-Ru-tơ 02- Mark-Mác
09- 1 Samuel-1 Sa-mu-ên 03- Luke-Lu-ca
10- 2 Samuel-2 Sa-mu-ên 04- John-Giăng
11- 1 Kings-1 Các Vua 05- Acts-Công vụ
12- 2 Kings-2 Các Vua 06- Romans-Rô-ma
13- 1 Chronicles-1 Sử Ký 07- 1 Corinthians-1 Cô-rinh-tô
14- 2 Chronicles-2 Sử ký 08- 2 Corinthians-2 Cô-rinh-tô
15- Ezra-Ê-xơ-ra 09- Galatians-Ga-la-ti
16- Nehemiah-Nê-hê-mi 10- Ephesians-Ê-phê-sô
17- Esther-Ê-xơ-tê 11- Philippians-Phi-líp
18- Job-Gióp 12- Colossians-Cô-lô-xe
19- Psalms-Thá​nh thi 13- 1 Thessalonians-2 Tê-sa-lô-ni-ca
20- Proverbs-Châm ngôn 14- 2 Thessalonians-2 Tê-sa-lô-ni-ca
21- Ecclesiastes-Nhà thuyết giáo 15- 1 Timothy-Ti-mô-thê
22- Song of Solomon-Bài ca của Sa-lô-môn 16- 2 Timothy-2 Ti-mô-thê
23- Isaiah-Ê-sai 17- Titus-Tít
24- Jeremiah-Giê-rê-mi 18- Philemon-Phi-lê-môn
25- Lamentations-Ai-ca 19- Hebrews-Hê-bơ-rơ
26- Ezekiel-Ê-xê-chi-ên 20- James-Gia-cơ
27- Daniel-Đa-ni-ên 21- 1 Peter-1 Phi-e-rơ
28- Hosea-Ô-sê 22- 2 Peter-2 Phi-e-rơ
29- Joel-Giô-ên 23- 1 John-1 Giăng
30- Amos-A-mốt 24- 2 John-2 Giăng
31- Obadiah-Áp-đia 25- 3 John-3 Giăng
32- Jonah-Giô-na 26- Jude-Giu-đe
33- Micah-Mi-chê 27- Revelation_Khải Huyền