Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 1

Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 1 là bản dịch tiếng Việt từ bản tiếng Anh New American Standard Bible (NASB) ấn bản 1971, dùng lại các tên riêng trong bản dịch Thánh Kinh truyền thống (hay bản dịch Phan Khôi, hay bản 1925).

Muốn đọc được các sách, quý đọc giả cần có Adobe Reader gắn trên máy tính. Xin nhấn vào các dây nối tương ứng trong bản mục lục sau đây để đọc trực tuyến hay tải các sách xuống máy của quý vị.

Ban dịch thuật TKTC Testing

Bản quyền: NASV thuộc bàn quyền của Lockman Foundation. Chúng tôi được phép của cơ quan này để dịch ra tiếng Việt để phục vụ miễn phí cho Hội Thánh Việt Nam. Cấm mọi hình thức in ấn, tái bản vì mục đích lợi nhuận.

Mục lục:

Cựu Ước 34- Na-hum
01- Sáng thế 35- Ha-ba-cúc
02- Xuất hành 36- Sô-phô-ni
03- Lê-vi 37- A-ghê
04- Dân số 38- Xa-cha-ri
05- Bài giảng của Môi-se 39- Ma-la-chi
06- Giô-suê Tân Ước 
07- Các phán quan 01- Ma-thi-ơ                
08- Ru-tơ 02- Mác
09- 1 Sa-mu-ên 03- Lu-ca
10- 2 Sa-mu-ên 04- Giăng
11- 1 Các Vua 05- Công vụ các Sứ đồ
12- 2 Các Vua 06- Rô-ma
131 Sử ký 07- 1 Cô-rinh-tô
14- 2 Sử ký 08- 2 Cô-rinh-tô
15- E-xơ-ra 09- Ga-la-ti
16- Nê-hê-mi 10- Ê-phê-sô
17- Ê-xơ-tê 11- Phi-líp
18- Gióp 12- Cô-lô-se
19- Thánh thi 13- 1 Tê-xa-lô-ni-ca
20- Châm ngôn 14- 2 Tê-xa-lô-ni-ca
21- Nhà Thuyết giáo 15- 1 Ti-mô-thê
22- Bài ca của Sa-lô-môn 16- 2 Ti-mô-thê
23- Ê-sai 17- Tít
24- Giê-rê-mi 18- Phi-lê-môn
25- Ai ca 19- Hê-bơ-rơ
26- Ê-xi-chi-ên 20- Gia-cơ
27- Đa-ni-ên 21- 1 Phi-e-rơ
28- Ô-sê 22- 2 Phi-e-rơ
29- Giô-ên 23- 1 Giăng
30- A-mốt 24- 2 Giăng
31- Áp-đia 25- 3 Giăng
32- Giô-na 26- Giu-đe
33- Mi-chê 27- Khải huyền