Chào mừng các thánh đồ!

Ban dịch thuật Thánh Kinh Tiêu Chuẩn (TKTC) gồm có:

     1- Mục tử Thomas Gayle Lýcôngthuận Lee
     2- Giáo sư Phạm Văn Phúc
     3- Giáo sư Châu Nguyệt Hồng
     4- Tiến sỹ Lê Anh Huy
     5- Cô Trần Thị Huỳnh Hoa

Bản quyền: Chúng tôi được phép Lockman Foundation để dịch New American Standard Version (NASV) ra tiếng Việt để phục vụ miễn phí cho Hội Thánh Việt Nam. Cấm in ấn, tái bản, dịch thuật, hiệu đính mà không có phép.

Tựa “Phục Truyền Luật Lệ Ký” có từ đâu và nên là gì thì đúng?

Sách Thứ Năm của Thánh Kinh có tên Hê-bơ-rơ là דְּבָרִים đọc là devarim, có nghĩa là “lời.” Sở dĩ sách có tựa như vậy là vì người Hê-bơ-rơ có tục dùng các chữ đầu của một cuốn sách để đặt tên cho nó. Vì cuốn sách Thứ Năm bắt đầu bởi Eleh ha-devarim (có nghĩa là “đây là các lời”), nên nó tựa là  “devarim.” Sách Thứ Năm được viết bởi Môi-se (trừ chương cuối) vào khoảng năm 1406 trước khi Đấng Khơ-rịt-tốt (hay Christ) giáng sanh.

Subscribe to Thánh Kinh Tiêu Chuẩn RSS