Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 3

Thánh Kinh Tiêu Chuẩn 3 là ấn bản song ngữ Anh-Việt của nhóm dịch thuật Thánh Kinh Tiêu Chuẩn, trong đó phần tiếng Anh vẫn là New American Standard Bible 1971. Trong phần tiếng Việt, chúng tôi dùng tên chuyển âm (phonetics) từ tiếng Do-thái và Hy-lạp thay vì dùng lại các tên riêng trong bản dịch 1925. Trong TKTC3 tước hiệu Christ (Christos, khris-tos') của Chúa Jesus được phiêm âm thành oKhơlrịt1tốto theo như các phát âm sau đây. Chúng tôi dự định ra mắt ấn bản này vào cuối năm 2018.

Ký-Hiu PháÂm

l thể hiện âm tiết chính, đọc lớn nhấn mạnh, như trong  lAuo

l thể hiện âm tiết phụ, đọc nhỏ và nhanh, như trong  1Àlgháp-ta

- thể hiện âm tiết đọc bình thường, như trong -Diếtoxờ1raleoolờ

o thể hiện âm tiết đọc xì hơi và nhỏ, như trong -Diếtoxờ1raleoolờ