Chào mừng các thánh đồ!

Ban dịch thuật Thánh Kinh Tiêu Chuẩn (TKTC) gồm có:

     1- Mục tử Thomas Gayle Lýcôngthuận Lee
     2- Giáo sư Phạm Văn Phúc
     3- Giáo sư Châu Nguyệt Hồng
     4- Tiến sỹ Lê Anh Huy
     5- Cô Trần Thị Huỳnh Hoa

Bản quyền: Chúng tôi được phép Lockman Foundation để dịch New American Standard Version (NASV) ra tiếng Việt để phục vụ miễn phí cho Hội Thánh Việt Nam. Cấm in ấn, tái bản, dịch thuật, hiệu đính mà không có phép.